2016-04-01

Birdwatching in Khao Yai National Park 2 (25 March, 2016)

White-rumped Shama (male)

White-rumped Shama (female)

White-rumped Shama (male)

Orange-headed Thrush (male)

Orange-headed Thrush (male)

Orange-headed Thrush (male)


Orange-breasted Trogon (male)

Orange-breasted Trogon (male)

No comments:

Post a Comment